ΕΥΡΩ                    

 


Tι είναι το Ευρώ;

Είναι το μελλοντικό ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα των 12 κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρούν τα κριτήρια σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχ και επιθυμούν να συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών των Ευρωπαϊκών κρατών είναι και η Ελλάδα.

 

Πότε θα μπει στη ζωή μας;

Το Ευρώ θα γίνει κομμάτι της καθημερινότητας μας από την 1η Ιανουαρίου του 2002, όταν αρχίσουν να κυκλοφορούν χαρτονομίσματα και κέρματα σε Ευρώ. Μέχρι τότε, θα υπάρξει μία μεταβατική περίοδος η οποία, για την Ελλάδα, έχει ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2001 και θα διαρκέσει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2001. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμών σε Ευρώ χωρίς μετρητά, δηλαδή με τη χρήση επιταγών, εμβασμάτων, πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών και άλλων μέσων. Παράλληλα, η δραχμή θα εξακολουθήσει να αποτελεί το μοναδικό μέσο πληρωμών τοις μετρητοίς, καθ’όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

 

Τι συμβαίνει με τα άλλα 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία υιοθετούν το Ευρώ;

Βρίσκονται ήδη σε μεταβατική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1999. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 11 κράτη-μέλη της ΟΝΕ έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Ευρώ σε λογιστική μορφή (επιταγές, εμβάσματα, χρηματιστηριακές συναλλαγές κτλ.) εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

 

Τι θα γίνει όταν λήξει η μεταβατική περίοδος;

Με το τέλος της μεταβατικής περιόδου και κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2002 ως και την 28η Φεβρουαρίου του 2002 θα γίνει σταδιακή απόσυρση της δραχμής και ταυτόχρονη κυκλοφορία νομισμάτων Ευρώ. Μετά την 1η Μαρτίου του 2002 το Ευρώ θα είναι το μοναδικό νόμισμα για όλες τις συναλλαγές.

 

 

  Πρέπει να ανησυχώ για την αντικατάσταση της δραχμής από το Ευρώ;

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ και η δυνατότητα αντικατάστασης της δραχμής από το Ευρώ είναι μία κατάκτηση για την οικονομία της Ελλάδας. Όλοι οι Έλληνες συνέβαλλαν για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Έτσι, η αντικατάσταση της δραχμής από το Ευρώ είναι ένα δείγμα της καλής πορείας της οικονομίας της χώρας μας και δεν πρέπει να μας ανησυχεί καθόλου.

Όσον αφορά τα διαδικαστικά θέματα, η μετάβαση σε Ευρώ έχει σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά από του αρμόδιους φορείς και όλες οι προσπάθειές τους τώρα επικεντρώνονται ώστε να ενημερωθεί σωστά ο πολίτης και να απαντηθούν όλες του οι απορίες. Η εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών έχει ήδη ξεκινήσει και ο καθένας μας θα πρέπει να δώσει προσοχή και να επιδιώξει την ενημέρωσή του.

 

Ευρώ και Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, έχει προχωρήσει στην εισαγωγή του Ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2001. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, η διαπραγμάτευση, ο διακανονισμός και η εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών θα διενεργούνται σε Ευρώ. Η απεικόνιση των τιμών των μετοχών σε Ευρώ θα γίνεται με τη χρήση δύο δεκαδικών ψηφίων. Για την μετατροπή των τιμών των μετοχών σε Ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί η κλειδωμένη ισοτιμία μεταξύ Ευρώ και δραχμής. Η οποία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1478 / 2000 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στις 340,750 δραχμές / Ευρώ και θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του έτους.

 

Γιατί χρειαζόμαστε το Ευρώ;

Οι οικονομίες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα χρησιμοποιώντας ένα κοινό νόμισμα. Περισσότερο από 70% των εμπορικών συναλλαγών των ευρωπαϊκών κρατών πραγματοποιείται εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί με τη βοήθεια ενός κοινού νομίσματος. Βέβαια, το Ευρώ δεν μπορεί να λύσει δια μαγείας τα προβλήματα. Όμως, ως ισχυρό νόμισμα μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας. Και φυσικά, υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης οδηγούν σε μείωση της ανεργίας και αύξηση του μέσου βιοτικού επιπέδου του πολίτη και της οικογένειάς του.

 

 

  Πώς το Ευρώ θα βοηθήσει την Ελλάδα και του Έλληνες;

Με πολλούς τρόπους.

Θα εξαλειφθεί ο συναλλαγματικός κίνδυνος και οι περίοδοι αναταραχών από τις μεταβολές των ισοτιμιών μεταξύ των ευρωπαϊκών νομισμάτων. Η σύγκλιση των επιτοκίων των κρατών - μελών θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τον πολίτη, καθώς και στην αύξηση των επενδύσεων. Παράλληλα, η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση ενοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. Η ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά, με τη σειρά της, αναμένεται να διευρύνει, τόσο τις επενδυτικές επιλογές του ευρωπαϊκού πολίτη, όσο και τις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

 

Επιπλέον, είναι αρκετά τα πρακτικά πλεονεκτήματα που το Ευρώ θα φέρει στην ζωή μας. Για παράδειγμα, θα είναι εύκολο να συγκρίνουμε τις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων στα κράτη - μέλη της ΟΝΕ και να εντοπίζουμε εύκολα πού υπάρχουν καλύτερες τιμές. Όταν κάποιος θα ταξιδεύει στα κράτη - μέλη της ΟΝΕ δεν θα χρειάζεται να μετατρέπει τις δραχμές σε συνάλλαγμα και να πληρώνει προμήθειες στις τράπεζες για αυτή τη μετατροπή. Ταυτόχρονα, ο αυξημένος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων στη διευρυμένη ευρωπαϊκή αγορά της ΟΝΕ, αναμένεται να οδηγήσει στη μείωση του κόστους παροχής διαφόρων υπηρεσιών, καθώς και στη μείωση της τιμής διαφόρων προϊόντων.

 

 


Tι είναι το Ευρώ;

Είναι το μελλοντικό ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα των 12 κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρούν τα κριτήρια σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχ και επιθυμούν να συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών των Ευρωπαϊκών κρατών είναι και η Ελλάδα.

 

Πότε θα μπει στη ζωή μας;

Το Ευρώ θα γίνει κομμάτι της καθημερινότητας μας από την 1η Ιανουαρίου του 2002, όταν αρχίσουν να κυκλοφορούν χαρτονομίσματα και κέρματα σε Ευρώ. Μέχρι τότε, θα υπάρξει μία μεταβατική περίοδος η οποία, για την Ελλάδα, έχει ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2001 και θα διαρκέσει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2001. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμών σε Ευρώ χωρίς μετρητά, δηλαδή με τη χρήση επιταγών, εμβασμάτων, πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών και άλλων μέσων. Παράλληλα, η δραχμή θα εξακολουθήσει να αποτελεί το μοναδικό μέσο πληρωμών τοις μετρητοίς, καθ’όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

 

Τι συμβαίνει με τα άλλα 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία υιοθετούν το Ευρώ;

Βρίσκονται ήδη σε μεταβατική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1999. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 11 κράτη-μέλη της ΟΝΕ έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Ευρώ σε λογιστική μορφή (επιταγές, εμβάσματα, χρηματιστηριακές συναλλαγές κτλ.) εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

 

Τι θα γίνει όταν λήξει η μεταβατική περίοδος;

Με το τέλος της μεταβατικής περιόδου και κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2002 ως και την 28η Φεβρουαρίου του 2002 θα γίνει σταδιακή απόσυρση της δραχμής και ταυτόχρονη κυκλοφορία νομισμάτων Ευρώ. Μετά την 1η Μαρτίου του 2002 το Ευρώ θα είναι το μοναδικό νόμισμα για όλες τις συναλλαγές.

 

 

Πρέπει να ανησυχώ για την αντικατάσταση της δραχμής από το Ευρώ;

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ και η δυνατότητα αντικατάστασης της δραχμής από το Ευρώ είναι μία κατάκτηση για την οικονομία της Ελλάδας. Όλοι οι Έλληνες συνέβαλλαν για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Έτσι, η αντικατάσταση της δραχμής από το Ευρώ είναι ένα δείγμα της καλής πορείας της οικονομίας της χώρας μας και δεν πρέπει να μας ανησυχεί καθόλου.

Όσον αφορά τα διαδικαστικά θέματα, η μετάβαση σε Ευρώ έχει σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά από του αρμόδιους φορείς και όλες οι προσπάθειές τους τώρα επικεντρώνονται ώστε να ενημερωθεί σωστά ο πολίτης και να απαντηθούν όλες του οι απορίες. Η εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών έχει ήδη ξεκινήσει και ο καθένας μας θα πρέπει να δώσει προσοχή και να επιδιώξει την ενημέρωσή του.

 

Ευρώ και Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, έχει προχωρήσει στην εισαγωγή του Ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2001. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, η διαπραγμάτευση, ο διακανονισμός και η εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών θα διενεργούνται σε Ευρώ. Η απεικόνιση των τιμών των μετοχών σε Ευρώ θα γίνεται με τη χρήση δύο δεκαδικών ψηφίων. Για την μετατροπή των τιμών των μετοχών σε Ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί η κλειδωμένη ισοτιμία μεταξύ Ευρώ και δραχμής. Η οποία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1478 / 2000 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στις 340,750 δραχμές / Ευρώ και θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του έτους.

 

Γιατί χρειαζόμαστε το Ευρώ;

Οι οικονομίες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα χρησιμοποιώντας ένα κοινό νόμισμα. Περισσότερο από 70% των εμπορικών συναλλαγών των ευρωπαϊκών κρατών πραγματοποιείται εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί με τη βοήθεια ενός κοινού νομίσματος. Βέβαια, το Ευρώ δεν μπορεί να λύσει δια μαγείας τα προβλήματα. Όμως, ως ισχυρό νόμισμα μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας. Και φυσικά, υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης οδηγούν σε μείωση της ανεργίας και αύξηση του μέσου βιοτικού επιπέδου του πολίτη και της οικογένειάς του.

 

 

 

 

Πώς το Ευρώ θα βοηθήσει την Ελλάδα και του Έλληνες;

Με πολλούς τρόπους.

Θα εξαλειφθεί ο συναλλαγματικός κίνδυνος και οι περίοδοι αναταραχών από τις μεταβολές των ισοτιμιών μεταξύ των ευρωπαϊκών νομισμάτων. Η σύγκλιση των επιτοκίων των κρατών - μελών θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τον πολίτη, καθώς και στην αύξηση των επενδύσεων. Παράλληλα, η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση ενοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. Η ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά, με τη σειρά της, αναμένεται να διευρύνει, τόσο τις επενδυτικές επιλογές του ευρωπαϊκού πολίτη, όσο και τις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

 

Επιπλέον, είναι αρκετά τα πρακτικά πλεονεκτήματα που το Ευρώ θα φέρει στην ζωή μας. Για παράδειγμα, θα είναι εύκολο να συγκρίνουμε τις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων στα κράτη - μέλη της ΟΝΕ και να εντοπίζουμε εύκολα πού υπάρχουν καλύτερες τιμές. Όταν κάποιος θα ταξιδεύει στα κράτη - μέλη της ΟΝΕ δεν θα χρειάζεται να μετατρέπει τις δραχμές σε συνάλλαγμα και να πληρώνει προμήθειες στις τράπεζες για αυτή τη μετατροπή. Ταυτόχρονα, ο αυξημένος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων στη διευρυμένη ευρωπαϊκή αγορά της ΟΝΕ, αναμένεται να οδηγήσει στη μείωση του κόστους παροχής διαφόρων υπηρεσιών, καθώς και στη μείωση της τιμής διαφόρων προϊόντων.

 

Tι είναι το Ευρώ;

Είναι το μελλοντικό ενιαίο Ευρωπαϊκό νόμισμα των 12 κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πληρούν τα κριτήρια σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχ και επιθυμούν να συμμετέχουν στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ) της Ευρώπης. Μεταξύ αυτών των Ευρωπαϊκών κρατών είναι και η Ελλάδα.

 

Πότε θα μπει στη ζωή μας;

Το Ευρώ θα γίνει κομμάτι της καθημερινότητας μας από την 1η Ιανουαρίου του 2002, όταν αρχίσουν να κυκλοφορούν χαρτονομίσματα και κέρματα σε Ευρώ. Μέχρι τότε, θα υπάρξει μία μεταβατική περίοδος η οποία, για την Ελλάδα, έχει ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου 2001 και θα διαρκέσει μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2001. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα πληρωμών σε Ευρώ χωρίς μετρητά, δηλαδή με τη χρήση επιταγών, εμβασμάτων, πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών επιταγών και άλλων μέσων. Παράλληλα, η δραχμή θα εξακολουθήσει να αποτελεί το μοναδικό μέσο πληρωμών τοις μετρητοίς, καθ’όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου.

 

Τι συμβαίνει με τα άλλα 11 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οποία υιοθετούν το Ευρώ;

Βρίσκονται ήδη σε μεταβατική περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 1999. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι τα υπόλοιπα 11 κράτη-μέλη της ΟΝΕ έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιούν το Ευρώ σε λογιστική μορφή (επιταγές, εμβάσματα, χρηματιστηριακές συναλλαγές κτλ.) εδώ και σχεδόν δύο χρόνια.

 

Τι θα γίνει όταν λήξει η μεταβατική περίοδος;

Με το τέλος της μεταβατικής περιόδου και κατά το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2002 ως και την 28η Φεβρουαρίου του 2002 θα γίνει σταδιακή απόσυρση της δραχμής και ταυτόχρονη κυκλοφορία νομισμάτων Ευρώ. Μετά την 1η Μαρτίου του 2002 το Ευρώ θα είναι το μοναδικό νόμισμα για όλες τις συναλλαγές.

 

 

  Πρέπει να ανησυχώ για την αντικατάσταση της δραχμής από το Ευρώ;

Η συμμετοχή της Ελλάδας στην ΟΝΕ και η δυνατότητα αντικατάστασης της δραχμής από το Ευρώ είναι μία κατάκτηση για την οικονομία της Ελλάδας. Όλοι οι Έλληνες συνέβαλλαν για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Έτσι, η αντικατάσταση της δραχμής από το Ευρώ είναι ένα δείγμα της καλής πορείας της οικονομίας της χώρας μας και δεν πρέπει να μας ανησυχεί καθόλου.

Όσον αφορά τα διαδικαστικά θέματα, η μετάβαση σε Ευρώ έχει σχεδιαστεί πολύ προσεκτικά από του αρμόδιους φορείς και όλες οι προσπάθειές τους τώρα επικεντρώνονται ώστε να ενημερωθεί σωστά ο πολίτης και να απαντηθούν όλες του οι απορίες. Η εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών έχει ήδη ξεκινήσει και ο καθένας μας θα πρέπει να δώσει προσοχή και να επιδιώξει την ενημέρωσή του.

 

Ευρώ και Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών

Το Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, έχει προχωρήσει στην εισαγωγή του Ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2001. Από την ημερομηνία αυτή και μετά, η διαπραγμάτευση, ο διακανονισμός και η εκκαθάριση των χρηματιστηριακών συναλλαγών θα διενεργούνται σε Ευρώ. Η απεικόνιση των τιμών των μετοχών σε Ευρώ θα γίνεται με τη χρήση δύο δεκαδικών ψηφίων. Για την μετατροπή των τιμών των μετοχών σε Ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί η κλειδωμένη ισοτιμία μεταξύ Ευρώ και δραχμής. Η οποία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 1478 / 2000 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έχει καθοριστεί στις 340,750 δραχμές / Ευρώ και θα οριστικοποιηθεί στο τέλος του έτους.

 

Γιατί χρειαζόμαστε το Ευρώ;

Οι οικονομίες των κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να λειτουργήσουν καλύτερα χρησιμοποιώντας ένα κοινό νόμισμα. Περισσότερο από 70% των εμπορικών συναλλαγών των ευρωπαϊκών κρατών πραγματοποιείται εσωτερικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ποσοστό μπορεί να αυξηθεί με τη βοήθεια ενός κοινού νομίσματος. Βέβαια, το Ευρώ δεν μπορεί να λύσει δια μαγείας τα προβλήματα. Όμως, ως ισχυρό νόμισμα μπορεί να βοηθήσει στην περαιτέρω επιτάχυνση των ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας. Και φυσικά, υψηλότεροι ρυθμοί ανάπτυξης οδηγούν σε μείωση της ανεργίας και αύξηση του μέσου βιοτικού επιπέδου του πολίτη και της οικογένειάς του.

 

 

 

 

Πώς το Ευρώ θα βοηθήσει την Ελλάδα και του Έλληνες;

Με πολλούς τρόπους.

Θα εξαλειφθεί ο συναλλαγματικός κίνδυνος και οι περίοδοι αναταραχών από τις μεταβολές των ισοτιμιών μεταξύ των ευρωπαϊκών νομισμάτων. Η σύγκλιση των επιτοκίων των κρατών - μελών θα οδηγήσει στη μείωση του κόστους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τον πολίτη, καθώς και στην αύξηση των επενδύσεων. Παράλληλα, η εισαγωγή του Ευρώ αναμένεται ότι θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο προς την κατεύθυνση ενοποίησης των ευρωπαϊκών χρηματιστηριακών αγορών, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. Η ενοποιημένη ευρωπαϊκή αγορά, με τη σειρά της, αναμένεται να διευρύνει, τόσο τις επενδυτικές επιλογές του ευρωπαϊκού πολίτη, όσο και τις δυνατότητες άντλησης κεφαλαίων από τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

 

Επιπλέον, είναι αρκετά τα πρακτικά πλεονεκτήματα που το Ευρώ θα φέρει στην ζωή μας. Για παράδειγμα, θα είναι εύκολο να συγκρίνουμε τις τιμές των καταναλωτικών προϊόντων στα κράτη - μέλη της ΟΝΕ και να εντοπίζουμε εύκολα πού υπάρχουν καλύτερες τιμές. Όταν κάποιος θα ταξιδεύει στα κράτη - μέλη της ΟΝΕ δεν θα χρειάζεται να μετατρέπει τις δραχμές σε συνάλλαγμα και να πληρώνει προμήθειες στις τράπεζες για αυτή τη μετατροπή. Ταυτόχρονα, ο αυξημένος ανταγωνισμός των επιχειρήσεων στη διευρυμένη ευρωπαϊκή αγορά της ΟΝΕ, αναμένεται να οδηγήσει στη μείωση του κόστους παροχής διαφόρων υπηρεσιών, καθώς και στη μείωση της τιμής διαφόρων προϊόντων.